Privacy verklarinng


Privacy verklaring
Schoonmaakbedrijf Verhoeven

Schoonmaakbedrijf Verhoeven (hierna SMB Verhoeven) streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van SMB VERHOEVEN achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd.  De website is voorzien van een EV (Extended Validation) SSL servercertificaat.


Verwerking en doel van verstrekte persoonsgegevens

Onder menu-item ‘Contact’ op deze website kunt u via de link direct een e-mail genereren aan SMB VERHOEVEN. Alle correspondentie wordt bewaard zolang het noodzakelijk is. Wij vinden het legitiem om uw bericht te beantwoorden en daarbij uw persoonsgegevens te gebruiken. Dit geldt ook als u ons een e-mail zendt en voor alle persoonsgegevens die u in uw contact met ons vermeldt, ook telefonisch.

Alle nieuwe contacten worden niet opgenomen in adressenbestanden of nieuwsbriefberichten tenzij het contact vervolgt wordt met een offerte en opdrachtbevestiging of enig andere opdrachtverstrekking van dien aard.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij na uw opdrachtverstrekking in overeenstemming met de aard van onze dienstverlening, dan wel op grond van een dwingendrechtelijke verplichting.

Inzage, correctie en recht van verzet

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. SMB VERHOEVEN zal zo snel mogelijk, maar binnen 5 dagen, op uw verzoek reageren..

Cookies

SMB VERHOEVEN maakt op haar website geen gebruik van cookies.

Delen met derden

SMB VERHOEVEN verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Internetsites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy verklaring

SMB VERHOEVEN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging

SMB VERHOEVEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.